Bedijkingsuitgifte van Dirksland

13 november 1415, Hertog Jan van Beieren, heer van Voorne, geeft Dirksland ter bedijking uit aan Pieter Claesz. zoon en medegezellen.

De tekst is overgenomen uit:
Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, zijne wording en zijn voortbestaan tot op heden. / door: J. v.d. Waal & F.O. Vervoorn / uitgegeven door: W. Boekhoven, Sommelsdijk, 2e druk 1896  Hartoge Jan van Beyeren, bij der genaden Godts, Elect van Luick, ende grave van Loen, Heere van Voorne, doen kond allen luyden, dat wij gegeven hebben ende uytgeven mits desen tegenwoordigen onsen Brieve, onsen lieven Pieter Claesz. Soon, ende sijnen medegesellen, te bedijcken tot eenen koornlande Dircxlant met allen sijnen toebehoren, al soo verre als ment binnen den dijcke bedijcken sal, in alle manieren, als hiernaer beschreven staet; in den eersten soo sullen Pieter voornoemt ende sijnne medegesellen bedijken onse uytgorssen voorsz. tot haeren schoonste ende oirbaren, ende sullen ons van de bedijkte voorsz. geven ende vrij bedijken, die sevenste veure ons dat bewijsende mitter cavele, aen ses blocken ofte min.
  Item soo sullen wij hebben in onsen lande voorsz. als dat bedijckt is van korentiende en dan vlastienden den Elfterschoof, ende van Lamthienden, dat thiende lam.
  Item soo sullen wij die keuze hebben, drie jaren lang naaestkomende van den korenthiendens' voorsz. of van onser gorshuuren, so onse gorsen voorsz. nu ter tijd gelden, dat is te weten van alsoo vele als de voorsz. bedijckers bedijcken sullen.
  Item soo sullen wij hebben van elck gemete lants, een halven hollantse groote van allen den land, dat den landluiden toebehooren sal, te betaalen alle jaeren tot Sint Maertensmisse in den winter, ende mits desen voorsz. halven groote 't jaers, sal dit voorsz. lant quite wesen van allen jaerschoten.
  Item soo sal dit voorsz. land quite wezen, seven jaer lank, nadat de ploeg eerst daarinne komen sal, van alle Heervaerden, beden, diensten ende lasten, ende 't eynden de seven jaeren lank voorsz.; soo sal dit voorsz. lant ons dienen ter Heervaert, gelijk ons lant van den Nieuwen Hoorne, na grootheyt des lants voorsz., ende tot wat tijden ons in onsen lande van Voorne eenige beden gegeven zal worden, met gemeender overdracht des Lands van Voorne, soo sal dit voorsz. landt quite wesen met halve beden.
  Item soo sullen wij allen ondersaten in onsen landen voorsz. woonachtig wezende, beschermen ende ontlasten van allen onbescheyden lasten, die den Provisor van Bisschopswege van Uytrecht in eeniger wijs opleggen mochte, gelijck onsen anderen ondersaten ons land van Voorne.
  Item soo en sullen wij van geenen breucken, die in onsen nieulande voorsz. geschien mocht, terechte setten, noch doen setten, vangen, gijsselen, soecken, noch doen soecken, om recht daeraf te doen, dan in onsen Nieulande voorsz. na regt ende Costume ons lands van Voorne, sonder van leengoederen, ende van den hoogsten regte, ende soo wie regt begeert, die sal men recht doen eer men yemant anders regt doen sal.
  Item soo sullen wij geene veeren verhuuren, noch doen verhuuren, om uyt onsen nieulande voorsz. uyt en in te vaeren, binnen drie jaeren, nadat hij dit voorsz. lant bestaen sal te bedijken. Ende ten 'teinde de voorsz. drie jaren soo sullen wij onse voorsz. veeren mogen verhuuren tot onsen schoonste ende oirbaer, des dat van alle onse ondersaeten in onsen nieuwe lande voorsz. wonende, selve ende met haeren goede vaeren mogen tot eeuwigen daege, dan 't hun geneugen zal, met die scheepen die de voorsz. lantluiden toebehooren sullen, sonder eenigh veerschot daeraf te geven.
  Item soo sullen Pieter Claeszoon voorsz. ende sijn medegesellen in onsen lande voorsz. setten, Schouten ende Schepenen; dit voorschreve nieuwe landt mede te bedrijven seven jaren lanck duurende, nadat men bestaen zal te bedijcken, die henluyden genoegen zal.
  Item 't enden de seven jaeren voorsz. soo en sal niemant wese Schout, noch Schepenen in onsen Nieulande voorsz., hij en sal daerin hebben tien gemeten eigenlants, ende daerinne woonagtig wesen.
  Item wie 't Schependom wederzeyde in onsen lande voorsz. in gebander spraeken ende vierschaere, die sal verbeuren tien pont swarten, also dikwils als hij dat dede, die een helft ons toe beboorende ende die andere helft onzer Schepenen ons lants voorsz.
  Item soo sullen alle onse ondersaten woonagtig in ons lants voorsz. berninge winnen mogen uyt haer selfs lant, op thien roeden nae den seedijck, dieze binnen den nieuwen lande voorsz. bruyken sullen, ende daaraf sullen wij hebben de thiende vimme.
  Item van meede ofte van koorn sal men onsgeven van elcken gemete een en twintig grooten.
  Item waert dat eenige visscherije ofte kreecken verdroogden binnen onzen nieulande voorsz. soo sal die aanwas volgens ende toebehooren den laesten lande daeraan gelegen.
  Item de ettingen van den uytersten dijck sal volgens ende toebehooren den dijcker voorsz. alsoo lange als 't een seeweer is.
  Item soo sullen alle degene, die dit voorsz. lant bedijcken of daer inne woonachtig sullen wesen, mogen tappen, backen, ende alle andere huysneringe doen tot heuren wille, sonder eenighsints daeraf te geven de voorsz. seven jaeren lanck, gedurende, ende Pieter voornoemt ende sijne medgezellen sullen ordonnantiŽn maecken bij de breetste geŽrfden van maeten, biers, broots, koorens, ende allen anderen nootdriften, die henluyden oorbaerlijckst duncken sal, die voorsz. zeven jaeren langh geduurende, ende niet langer.
  Item soo sullen die lantmeeters voorsz. ons Lants van Voorne, dit voorsz. nieulandt met ten dijck, wegen, ende wege slooten, 't landt blocken ende een ygelijk op 't sijne bedrijven, kleyn ende groot; hier of sullen sij hebben voor haer loon twintigh nobelen. Ende waert dat ons lantmeeters voorsz. om dit loon niet doen en wilden, so sullen onse ondersaten ons nieuwlandts voorsz. nu ende tot alle tijden, anderlantmeeters, bij den breesten geŽrft neemen, die haer genougen sullen.
  Item daer en tenden sullen onse landtmeeters voorsz. hebben van elvken gemete, dat sij meeten sullen, eene groote, ende waer dat saecke, dat onse voorsz. landtmeeters in onsen voorsz. nieuwlande niet en waeren, ende om des voorsz. loon niet doen en wilden, soo mogen onse ondersaten ons nieulandt voorsz. tot allen tijde andere landtmeeters nemen tot haeren schoonste, sonder yemants wederseggen.
  Item soo sal men geven in der eeren Godts der Heilige Kercken van dat men in den Nieulande voorsz. bedijcken sal ses en dartigh gemeten landts, behoudelijck des dat de Prochie Pape hebben sal de twee deelen van den lande voorsz., ende eenen Priester, die daaraf drie missen ter weecke doen sal, een derde deel van den lande voorsz. Ende dese voorsz. priesteren, sullen beyde woonagtigh wesen binnen desen lande voorsz.
  Item soo en sullen dese voorsz. priesteren geen renten opbeuren van den lande voorsz. eer dat dese voorsz. kerck gewijt is, en dese voorsz. kercke sal men timmeren ende maecken bij den breedsten landtluyden, ende dat van de gemetengelden, en ook metter renten, die van der kerckelanden komen sullen, eerdat de voorsz. kerk gewijt is.
  Ende omdat wij alle dese dingen ende punten ende stukken voorsz. vast en gestadig gehouden willen hebben, soo hebben wij des oirkonde onsen zegel aan desen brief doen hangen in 't jaar onzes heeren duyzent vierhondert ende vijftien, dertien dagen in Novembry.