Oorkonde van Dirksland

25 juni 1284, Graaf Floris V van Holland vaardigt een oorkonde uit waarin hij heer Albert van Voorne, burggraaf van Zeeland, bevestigt in het bezit van Dirksland en Grijsoord, die deze van hem gekocht heeft en betaald heeft, en neemt degenen die er met heer Alberts toestemming wonen of verblijven en alle kooplieden die daarop af- en aanvoeren, op in zijn geleide en bescherming.

De oorkonde is in het Nederlands opgesteld. Daar het originele stuk door vocht is aangetast, waardoor tekstverlies is opgetreden, is door de auteur van het hieronder genoemde boek de tekst zoveel mogelijk aangevuld naar een afschrift uit het Cartularium van het St. Elisabetsklooster te Rugge bij Den Briel.
De tekst is overgenomen uit:
Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, deel IV, 1278 tot 1291 / door: Dr. J.G. Kruisheer / uitgegeven door: Van Gorcum, Assen, 1997 / ISBN 90-232-3328-X  Wi Florens graue van Hollant doen cont alle dien ghenen die desen brief solen sien jofte horen dat wi den here van ...ne haren Alebrecht ende borgraue van Zelant gherechte ghewarende siin van Di.derics lande ende van Griishorde, want hiet wittelike th.... ons ghec.ft heuet end. bethalet; ende alle die ghene die op ..se voregh.zed.. lande wonenden sijn iofte dikende joft. copelijde die daer .en varenden sijn jofte kerenden, die dat doen bi den here van Voren die tevoren is.he..reue., die neme wi op onse gheleide e.de op onse besce..menisse, ende dise lettede, soude wi houden op haer liif ende op haer ghoet.
  Jn orconde van desen letteren die ghegheuen waren inde jaren ons Heren dusent tuehonder ende viir en tachtich, des sonnendaghes na sinte Jans misse te middezomere.