Oorkonde van Dirksland

15 mei 1229, Te Zierikzee vaardigt graaf Floris IV van Holland een oorkonde uit waarin hij met heer Costijn van Zieriksee een ruil aangaat van grond in Schouwen tegen goederen in Zierikzee. Hierin beloofde hij ook dat indien heer Costijn geen zoon zou nalaten, diens dochter van de graaf o.a. het land genaamd Dircslant in leen zou krijgen.
Dit is de oudst bekende oorkonde waarin Dirksland beschreven wordt. Hiermee is Dirksland het oudst beschreven gebied van het latere eiland Overflakkee.

Het onderstaande is een in de tweede helft van de 14de eeuw vervaardigde vertaling van de in het Latijn opgestelde oorkonde.
De tekst is overgenomen uit:
Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, deel II, 1222 tot 1256 / door: Dr. J.G. Kruisheer / uitgegeven door: Van Gorcum, Assen/Maastricht, 1986 / ISBN 90-232-2171-0  Jc Florens graue van Hollant wille kenlic wesen allen die dit jeghenwordighe scrift zien sullen dat ic mangelinge ghemaect hebben mit minen haimanne ende dunen vanden westendeel van Scouden, wtghenomen Burch ende Haemstede ende en deel vander haymanne dair toe behorende die ic mit vorlikenisse ghedaen mit minen luden ghesceyden hebben, jeghens heren Costiin pro alle sine goede, gronden, veste, renten ende alle sine rechten in Sericze, mit sulker vorwaerde dat die voirs. Costiin die haimanne van mi te lien houden sel, te houden hun alinge die voirs. haimanne ende dunen als ict ghehouden hebbe. Voert alle misdade vallende tusschen den luden op die haimanne ende dunen wonende sel die voirs. Costiin rechten, ende bruke sal siin siin, wtghenomen dootslaghen die ic rechten sal, ende dair of sal half die bruke miin siin, dat ander deel heren Costiins. Voert waer yemen die die voirs. dunen of weyden daer en binnen gheleghen mit beesten of in anderen manieren verderfde of hasen jaghede of vinge, ende her Costiin niet beteren en mochte, dat sal ic rechten, ende die beteringe sal heren Costiins wesen. Nyement wonende indie voirs. haymanne sal men ontfaen te wonen in minen haymanne of in minen ambochten tot Burch of te Haemstede te wonen, ten si dat hi eer jaer ende dach anderswaer ghewoent hebbe. Henric Alaerd Paeluoets zoen sal nyement ontfaen te wonen op siin haymanne die wonen op heren Costiins haymanne, noch en sal dair gheen kerke maken. Voert waert dat gheuiel den voirs. Costiin te steruen sonder wittachtighe soen, ziin dochter sal van mi behouden te lienrecht tlant dat men hiet Dircslant ende hoers vaders lien in Duueland, ende en sal niet hilicken dan bi minen willen ende horen maghen. Waer oec dat sake dat die voirs. dochter sonder gheboerte manlix gheslachts storue ende een dochter hadde, die soude hoers moeders lien in Duueland behouden van mi te lienrecht. Voert heb ic ghegheven den voirs. Costiin jaerlix te lienrecht viif marc. Voert waer yement die heren Costiin in dese haymanne ende dunen onrecht dede, dat sal ic rechten. Voert gheuielt mi die Burch of Haemstede te vercopen, zo soude die voirs. Costiin die naeste wesen voir sulken prijs dier een ander om gheuen soude. Voert gheuielt dat vrou A., heren Costiins wiif, horen man verleefde, zo soude si behouden die voechdye van hore dochter mit horen goeden toter tijt toe dat si hilicte.
  Vp dat die voirscr. vaste ende ghestade bliuen moghen bi mi ende minen nacomelingen, grauen van Hollant, hebic doen starken desen brief mitter vestichede miins seghels.
  Gegeven tot Zerixzee int ons Heren incarnacien M twehondert XXIX, des dinxdages na seinte Seruacius dach.