Oorkonde van Dirksland

2 januari 1279, Te Middelburg vaardigt graaf Floris V van Holland een oorkonde uit waarin hij het land Dirksland in vrije eigendom aan heer Albert van Voorne verkoopt.

Het onderstaande is een in de 18de eeuw vervaardigde vertaling van een afschrift van de in het Latijn opgestelde oorkonde. Het originele stuk is verloren gegaan.
De tekst is overgenomen uit:
Beschrijving van de stad Briele, en den Lande van Voorn / door: K. van Alkemade & Mr. P. van der Schelling / uitgegeven door: Philippus Losel, Rotterdam, 1729  Floris, Graaf van Holland, allen, die dezen tegenwoordige zullen zien, Heil. Wy maken allen bekend, dat wy aan Heer Aalbert, Heer van Voorn, onze geliefden en getrouwen, verkogt hebben het land, genaamd Dideriksland, tussen de wateren, die genaamd worden Sonnemaer en Greveninghen, 't welk eertyds toebehoort heeft aan de zonen van Diderik van Zerikzee,aan Heer Hugo, eertyds genaamd van Zerikzee, en Johannes zynen broeder, en Wolferd en Dankeard, zonen van Paulina, en aan de broederen Colyn en Hellinx, de zonen van de broederen van Johannes, voor zekere somme gelds, welke de zelve Heer van Voorn ons geheel en al betaalt heeft, en dat wy het voorn. land, van nu af aan in het toekomende met titel van eigendom, aan hem, vry en gerustelijk te bezitten, overgeven, willende dat hy het voorn. land, als over zyn eige goed, ordinere en disponere naar zyn goeddunken en wille. De getuigen, die over de tegenwoordige koop gestaan hebben, zyn Aarnout van Breda, en Heer Niklaas van Katse. Te oorkonde dezes hebben we het tegenwoordige schrift met ons Zegel doen bevestigen. Geschreven te Middelburg, de tweede Ferie of vierdag na die van de Besnydenisse des Heeren, in 't jaar des Heeren MCCLXXVIII.